Microsoft Office Word 2016 Sissejuhatus (ülesanded)

Microsoft Office Word 2016

Microsoft Word on tekstitöötlusprogramm, mis kuulub Microsoft Office kontoritarkvarapaketti. Microsoft Word on tasapisi saanud dokumenditöö standardiks. Harjumuspärased programmiakna kujundused pärinevad 90-ndate algusest, kuid alates 2007 aasta versiooniga muudeti kujundust täielikult.

Microsoft Word on programm, millega on mugav teksti sisestada ja vormindada. Selle abil saab kirjutada tavalist kirja, luua aruandeid, vormkirju, hulgikirju, plakateid, faliereid, visiitkaarte jne. Hädapärast on võimalik luua isegi veebilehekülgi.

Lisaks tekstisisestamisele on võimalik oma tööd varustada asjakohaste piltide, jooniste, valemite ja tabelitega. Eriti head on programmis automaatsed tegevused, mis muudavad töö palju lihtsamaks ja probleemivabamaks. Näiteks õigekeelsus kontroll (ükskõik mis keeles), leheküljenumbrid, viited, sidumine teiste programmidega jne. Lisaks saavad nutikamad kasutajad luua programmile oma rakendusi.

MS Word 2010 versiooniga liidati programm Microsofti pilvega – st. et kasutaja saab oma dokumendid salvestada otse veebi ning neid seal teistega jagada. Kellel huvi, et mis on uut Word 2010, siis kliki office.micrsoft.com lingile.

Alternatiiv lahendused

Microsoft Wordile pakub kõige kõvemat konkurentsi tasuta allalaaditav OpenOffice.org Writer ja ka LibreOffice Writer.

Vahe on selles, et üks on rakendustarkvara, mille eest tuleb maksta (ca. 230 eurot) selleks on siis Microsoft Office või siis tõmmata OpenOffice.org või LibreOffice Writer mis on tasuta.

MS Word 2010 versiooniga liidati programm Microsofti pilvega – st. et kasutaja saab oma dokumendid salvestada otse veebi ning neid seal teistega jagada. Kellel huvi, et mis on uut Word 2010, siis kliki office.micrsoft.com lingile.

Programmi avamine

Programmi avamiseks on mitu võimalust. Kõige enamlevinud on

1) Vajutada hiire vasaku klahviga Start menüü peal (mis asub ekraani alumises vasakus servas)
start_menyy

 2) See järel vajuta hire vasaku klahviga lingil Kõik Programmid
start_menyy2

3) See järel valida menüüst Microsoft Office 2013
start_menyy3

4) Ning see järel avanenud menüüst Word 2013
start_menyy4

5) Peale Word 2013 avanemistkuvatakse aknas tühi valge dokument ja näidis dokumendid. Vasakul pool kuvatakse ka viimati avatud dokumendid ja link Ava muud dokumendid, muude arvutis olevate dokumentide avamiseks.

start_menyy5

6) Kui klikkida valge tühja lehe näidisel, mille nimeks on (Tühi dokument), siis avatakse alljärgnev tühi dokumendi aken, milles saate tööd alustada.
start_menyy6

Uus välimus

Kes on eelmiste versioonidega tööd teinud, näeb kohe, et välimus on totaalselt muutunud. Programmis Microsoft Office Word 2013 sisalduva kasutajaliidese Microsoft Office Fluent menüü Avaleht esitab fondi-, lõigu- ja muud vormindamisfunktsioonid hõlpsasti mõistetaval kujul.
Programmis Word 2007 jääb rohkem aega kirjutamisele, kuna vormindamisele kulub vähem. Tulemustele orienteeritud kasutajaliides Office Fluent pakub tööriistu kasutajale just siis, kui neid vaja on – seda selgel ja hästi korraldatud viisil. Reaalajalised visuaalsed eelvaated ja valmis laadigaleriid, tabelivormingud muu sisu aitavad teil võimsast Wordist rohkem kasu saada.

 

Menüü kasutamine

Menüüd ehk vahekaardid sisaldavad rühmasid, kus asuvad vastava rühma käsud. Vahekaartidel olevad funktsioonid on valitud hoolikalt vastavalt kasutaja toimingutele. Näiteks vahekaart Avaleht sisaldab kõige sagedamini kasutatavaid asju, nagu näiteks rühma Font teksti fondi muutmise käsud: Font, Fondi suurus, Paks, Kursiiv jne.

Eestikeelne menüü (vaikimisi)

FAIL | AVALEHT | LISA | KÜLJENDUS | VIITED | POSTITUSED | LÄBIVAATUS | VAADE

start_menyy7

Kui soovite näha rohkem konkreetse jaotise all asuvaid suvandeid, klõpsake dialoogiboksikäivitit start_menyy8

Seda noolt nimetatakse dialoogiboksi käivitiks. Noole klõpsamisel kuvatakse rohkem selle rühmaga seotud suvandeid. Sageli kuvatakse need suvandid dialoogiboksina, mis on teile Wordi varasemast versioonist tuttav. Samuti võidakse need kuvada juba tuttava ilmega tööpaanil.

Rääkides varasematest versioonidest, kui te mõtlete, kas Wordi uuel versioonil on samasugune ilme ja omadused nagu varasemal versioonil, siis vastus on “ei”. Kui olete aga linti mõnda aega katsetanud, harjute ära sellega, kus miski asub, ja näete, kui lihtne on tööd teha.

Kiirpääsuriba

start_menyy9

Kiirpääsuriba on lindist üleval vasakul asuv väike ala. See sisaldab käske, mida te pidevalt kasutate: Salvesta, Võta tagasi ja Korda. Sinna võite lisada oma lemmikkäsud, et need oleksid kogu aeg käepärast, mis tahes menüüs te parasjagu ka ei asu.

Teksti sisestamine

Klaviatuurilt sisestatud tekst ilmub vilkuvast kursorist vasakule. Teksti jõudmisel dokumendi paremasse äärde, liigub kursor automaatselt järgmise rea algusesse. Uue lõigu lisamiseks kasuta ENTER klahvi ning kursor liigub uue rea algusesse.

Juhul kui te ei soovi luua uut lõiku, kuid soovite liikuda järgmisele reale siis vajutage klahve SHIFT+ENTER.

Sõnade vahele lisatakse vaid ÜKS TÜHIK.

Suurte tähtede lisamiseks vajuta korra alla klahvi CAPS LOCK (siis kirjutatakse koguaeg suurte tähtedega) või hoia alla SHIFT (siis kirjutatakse suured tähed siis kui sift klahvi all hoitakse) klahvi. Vaikimisi muudab Word iga lausealguse tähe suureks, kui eelmine lause on lõppenud punktiga.

Lihtsamate tabelite koostamiseks on hea kasutada tabulaatorit – TAB klahv. Kuni ei ole määratud teisiti, siis tabulaatorile vajutades liigub kursor ½-tolliste (umbes 1 cm) vahedega, millepeenikesed märgistused asuva dokumendi joonlaual.

Tabulaatori märgistusi saab muuta vastavalt vajadusele. Sellest hiljem.

Dokumendis liikumine

Uue teksti lisamine ja olemasoleva parandamine toimub toimetamiskohal – seal, kus vilgub tekstikursor. Tekstikursori liigutamiseks on järgmised võimalused:

 • teha vajalikus kohas hiireklõps;
 • nooleklahvid – kursor sümboli võrra üles/alla/vasakule/paremale;
 • Home – rea algusesse;
 • End – rea lõppu;
 • CTRL+nool paremale/vasakule – sõna võrra vasakule/paremale;
 • CTRL+nool üles/alla – lõigu võrra üles/alla;
 • CTRL+Home – dokumendi algusesse;
 • CTRL+End – dokumendi lõppu;
 • PageUp – ekraani võrra üles;
 • PageDn – ekraani võrra alla;
 • SHIFT+F5 – viimasesse parandamiskohta liikumine (Word peab meeles 3 viimast parandamiskohta).

Dokumendi avamine, loomine ja salvestamine

Menüü Fail avaneb siis kui klikkida üleval vasakus servas Fail menu peal, et kuvada need käsud, mida olete varem dokumentide avamiseks, salvestamiseks ja printimiseks kasutanud.

start_menyy10

Failide jagamine nendega, kellel ei ole versiooni Word 2013

Programmis Word 2013 saab avada ka faile, mis on loodud Wordi vanemates versioonides (Word 95 kuni Word 2007). Seda annab teile teada dokumendi ülaosas failinime kõrval kuvatav tekst (Ühilduvusrežiim) ehk (Compatibility Mode).

start_menyy11

start_menyy12

start_menyy13

 • Kui salvestate faili vanemas versioonis, teavitab ühilduvuskontroll teid sellest, kui mõni versiooni 2013 funktsioon ei ühildu vanema versiooniga ega toimi.

Kui te avate vanemas versioonis loodud Wordi faili või salvestate versioonis 2013 loodud faili vanemas versioonis, on ühilduvusrežiim automaatselt sisse lülitatud.

Ühilduvuskontroll käivitub automaatselt. Seda saab ka käsitsi käivitada, kui soovite teada, kas mõni dokumendi funktsioon ühildub vanemate versioonidega.

Teksti kustutamine

 • Tühje ridu lisatakse vajutusega Enter-klahvile kohe rea alguses. Neid saab eemaldada, kui kustutada rea alguses olev lõigu lõpu tunnus ¶.
 • Parim vahend valesti tipitud sümboli koheseks kustutamiseks on vajutus Backspace-klahvile. Sel juhul eemaldatakse vahetult kursorist vasakul seisev sümbol.
 • Hilisemateks parandusteks sobib ka Delete-klahv. Vajutus sellele eemaldab sümboli, mis asub kursorist paremal.

Lehepiirid

 • Teksti jaotamine lehekülgedeks toimub automaatselt – kui järgnev rida ei mahu ära olemasolevale, siis alustab programm uut.
 • Vajadusel võib aga uut lehekülge alustada ka kasutaja – Lisa>Leheküljepiir (Insert>Page Break)
 • Kiirkäsu klahvikombinatsioon Ctrl+Enter

Tagasivõtmine

Kui Teil on märgistatud näiteks kogu tekst ja Te alustate tippimist, siis asendatakse märgistatu uute sümbolitega ilma igasuguse hoiatuseta, st. kõik eelnev on kadunud. Õnnetuse likvideerimiseks saame kasutada nuppu  start_menyy14 või lühikäsku Ctrl+Z .

Kui valida vasakpoolne kõvera noolega nupp, siis tühistatakse viimane operatsioon. Parempoolse nupu valimisel avaneb väli tehtud tööde loeteluga ja sealt võib valida tühistatava operatsiooni. Tühistuskorralduse võib omakorda tühistada nupuga start_menyy15. Võib valida ka mingi varemtoimunud korralduse tühistamise Undo nupu alt avanevast aknast. Korduv vajutamine tühistab järjest varemtehtut, kuid üldiselt on soovitav juhuslik viga kohe parandada.

Selekteerimine

Selekteerimisega märgitakse märk, sõna, lõik või kogu tekst, millele soovitakse näiteks rakendada vormindust. Seelleks tuleb hiirekursor viia märgistava osa algusesse ning vasakut klahvi all hoides vedada kursor märgistatava  osa lõpuni. Märgistatud tekst  inverteeritakse, st. ta on start_menyy16. Kui märgistus haaras liigseid või liiga vähe sümboleid, siis hiire abil korrigeerimiseks hoida Shift-klahvi all ja viia märgistuse lõpp sobivasse kohta.

“Peenhäälestust” on võimalik teha ka tekstikursori abil samuti Shift-klahvi all hoides ja nooleklahve kasutades.

Kursori kiireks üleviimiseks ühest kohast teise klahvide abil on mugav kasutada lisaks nooleklahvidele veel järgmisi klahve:

 • Home – jooksva rea algusesse
 • End – jooksva rea lõppu
 • Page Up – akna võrra tagasi
 • Page Down – akna võrra edasi
 • Ctrl+Home – dokumendi algusesse
 • Ctrl+End – dokumendi lõppu

Veel mõningaid teksti märgistamise nippe:

 • topeltklõps sõnal märgistab osutatud sõna
 • kolmekordne klõps sõnal märgistab osutatud lõigu

Lisaks on iga rea algusest vasakul ala, kus muutub noolekujuliseks.

 • üks klõps sel alal märgistab osutatud rea
 • kaks klõpsu sel alal märgistab osutatud lõigu
 • kolm kogu sel alal märgistab kogu teksti.

Kopeerimine, lõikamine ja asetamine

Esmalt tuleb teisaldatav tekst märgistada. Seejärel “lõigatakse” ta välja kas klahvikombinatsiooniga Ctrl+X või riistaribalt nupuga start_menyy17 . Ärge ehmatage, kui valitud tekst ekraanilt kaob. See paigutatakse hoiule Windowsi lõikepuhvrisse (Clipboard).

Viige nüüd kursor sinna, kuhu soovite teksti paigutada ja kandke ta lõikepuhvrist dokumenti. “Kleepimine” käivitatakse  klahvikombinatsiooniga Ctrl+V või riistaribalt nupuga start_menyy18. Tekst ilmub osutatud kohta.

Teksti kopeerimisel tuleb algul toimida nagu teksti “lõikamisel”- tekst märgistada, siis aga valida  klahvikombinatsioon Ctrl+C või nuppust start_menyy19. Teksti paigaldamine soovitud kohta toimub nii, nagu ülal kirjeldatud.

Sümbolid ja erimärgid

Sümboleid (nt ¼ ja ©) ja erimärke (nt mõttekriips või kolmikpunkt), mida klaviatuuril pole ning Unicode märke lisada dialoogiboksis. Klõpsake menüüd Lisa sildi pealt Sümbolid nuppu Sümbol. start_menyy20. (Insert>Symbols) .

Lisatavate sümbolite ja märkide tüübid sõltuvad valitud fontidest. Näiteks võivad mõned fondid sisaldada kümnendmurde (¼), rahvusvahelisi märke (Ē, ė) ja rahvusvahelisi rahaühikute tähiseid (£, \uc1\u-1795). Sisemine font Symbol sisaldab nooli, täppe ja teadussümboleid. Teie rakenduses võib olla ka täiendavaid sümbolifonte (nt Windings), mis sisaldavad dekoratiivsümboleid.

Eelmääratletud sümboli lisamine automaatkorrektuuri abil

Tippige mõni automaatkorrektuuri järgmise loendi kirje ja jälgige selle automaatset asendamist Microsoft Office Wordis vastava sümboliga. Näiteks sümbolistart_menyy21 lisamiseks tippige –>.

HARJUTUS 1

start_menyy22

HARJUTUS 2

 1. Ava programm Microsoft Word 2013
 2. Avanenud tühjale lehele kirjuta eelnevaid nõudeid silmas pidades kaks luuletust teineteise alla.
  start_menyy23
 1. Kontrolli vigu ja lisa kummalegi pealkirjad
 2. Pealkirja kirja suruseks pane 14 ja ülejäänud tekstile 12 ning Fond`iks ehk kirja stiiliks Times New Roman

5. Liigu uuele lehele (Lehekülje piir) CTRL ja enter klahv
6. Leia klaviatuurilt järgmised sümbolid ja sisesta need dokumenti

start_menyy24

 1. Tihti on ka vaja  märke mida klaviatuurilt ei leidu – SÜMBOLID. lisa paar vaba rida ning sisesta samasse dokumenti antud sümbolid.

start_menyy25

8. Salvesta töö.

Allalaaditav pdf