Microsoft Excel 2016 – Statistilised funktsioonid

Statistilised funktsioonid aitavad meil kiiresti leida kõige väiksemat arvu, keskmist, koguarvu, tühjaks jäänud lahtreid jne jne. Alla on lisatud sellesse gruppi lisatud funktsioonid.

Väikseim ja suurim arv

Kasutades funktsioone MIN() ja MAX() leivad arvude massiivist kõige väiksema ja kõige suurema arvu.

=MIN(A1:A10)

=MAX(A1:A10)

Massiivist näiteks kolmanda suuruse leidmiseks kasutame LARGE() funktsiooni.

=LARGE(A1:A10;3)

Samas näiteks tagant poolt teise kõige väiksema arvu leidmiseks kasuta SMALL() funktsiooni

=SMALL(A1:A10;2)

Keskmised

Üks levinumaid keskmise leidmise viise on artimeetiline keskmine, mille puhul leitakse kõigi väärtuste summa ja jagatakse objektide arvuga. Sellisel puhul on kõikide arvude väärtused võrdselt olulised. Aritmeetilise keskmise ehk keskväärtuse leidmiseks kasutame AVERAGE() funktsiooni.

Näiteks inimeste vanused 18,19,20,21,19,20. Nende arvude kogusumma on 117 ja kui see jagada läbi objektide arvuga 6, siis saame keskmiseks 19,5.

=AVERAGE(G19:G24)

Juhul, kui sul on mingi tingimus, et loe keskmine arvudest, mis on suuremad kui 20. Siis kasutame funktsiooni AVERAGEIF()

=AVERAGEIF(G19:G24;”>20″)

Järgmine keskmise leidmise funktsioon on MEDIAN(). See funktsioon jagab arvude massiivi võrdselt kaheks – pooled alla mediaani ja pooled üle. Selle eelis seisneb selles, et keskmine pole mõjutatud üksikutest suurimatest ja väiksematest arvudest.

Võtame arvud 2,3,3,5 ja 7. Kuna arvude hulk on paaritu siis tuleb selleks täpselt keskmine arv, milleks on 3. Kui arvud on paaris, siis võetakse kahe arvui keskmine. Näiteks arvud 2,3,3,5,7 ja 10, siis on mediaaln 4.

=MEDIAN(C1:C6)

Kui on vaja teada, milline väärtus esineb vahemikus kõige sagedamini, siis tuleb mängu MODE() funktsioon. Võtame näiteks arvud 2,2,4,2 ja 1. Sel juhul saame moodi 2, kuna seda esineb kolm korda ja kõige rohkem.

=MODE(C1:C6)

Versioon Excel 2010 tegelikult hülgas MODE() funktsiooni ja need asendati MODE.MULT() ja  MODE.SNGL() funktsiooniga. Probleem seisnes selles, et kui mõnda väärtust esines võrdselt massiivis, siis kuvati ainult esimene. Seda funktsiooni asendab otseselt MODE.SNGL().

Ja nagu ära arvasite, suudab MODE.MULT() näidata kõiki esinevaid väärtusi. Selleks märgi ära soovitud vahemik, sisesta funktsioon ja vajuta Ctrl+Shift+Enter.

=MODE.SNGL(F3:F14)

=MODE.MULT(F3:F14)

Andmete loendus

Andmete loenduseks on põhiliselt neli viisi:

  • COUNT() – loeb kokku lahtrid, mis sisaldavad arve
  • COUNTA() – loeb kokku kõik täidetud lahtrid
  • COUNTBLANK() – loeb kokku kõik täitmata
  • COUNTIF() –  loeb kokku vastavalt etteantud tingimusele

=COUNT(E1:E13)

=COUNTA(E1:E13)

=COUNTBLANK(E1:E13)

=COUNTIF(E1:E13;”mees”) //loeb kokku lahtrid väärtusega “mees”

=COUNTIF(E1:E13; “>10”) //loeb kokku lahtrid, mille väärtus on üle 10

 

Statistikafunktsioonid

Funktsioon Kirjeldus
AVEDEV Annab vastuseks andmepunktide keskmise absoluuthälbe keskväärtuse põhjal.
AVERAGE Annab vastuseks oma argumentide keskväärtuse.
AVERAGEA Annab vastuseks oma argumentide keskväärtuse, k.a arv-, teksti- ja loogikaväärtused.
AVERAGEIF Annab vastuseks kõigi mitmele kriteeriumile vastavas vahemikus olevate lahtrite keskmise (aritmeetilise keskmise).
AVERAGEIFS Annab vastuseks kõigi mitmele kriteeriumile vastavate lahtrite keskmise (aritmeetilise keskmise).
BETADIST Annab vastuseks beetajaotuse tihedusfunktsiooni väärtuse.
BETAINV Annab vastuseks beetajaotuse tihedusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse.
BINOMDIST Annab vastuseks üksikliikme binoomjaotuse tõenäosuse.
CHIDIST Annab vastuseks Χ2-jaotuse tõenäosuse ühepoolse piiranguga tõenäosuse.
CHIINV Annab vastuseks Χ2-jaotuse ühepoolse piiranguga tõenäosuse pöördfunktsiooni väärtuse.
CHITEST Annab vastuseks sõltumatusetesti tulemuse.
CONFIDENCE Annab vastuseks valimikeskmise usaldusvahemiku.
CORREL Annab vastuseks kahe andmekogumi korrelatsioonikordaja.
COUNT Loendab argumentide loendis olevaid arve.
COUNTA Loendab argumentide loendis olevaid väärtusi.
COUNTBLANK Loendab vahemiku tühjad lahtrid.
COUNTIF Loendab antud kriteeriumidele vastava vahemiku lahtrite arvu.
COUNTIFS Loendab mitmetele kriteeriumidele vastava vahemiku lahtrite arvu.
COVAR Annab vastuseks kovariatsiooni, andmepunktipaaride hälvete korrutiste keskmise.
CRITBINOM Annab vastuseks väikseima väärtuse, mille puhul on kumulatiivne binoomjaotus väiksem või võrdne kriteeriumi väärtusega.
DEVSQ Annab vastuseks hälvete ruutude summa.
EXPONDIST Annab vastuseks eksponentjaotuse.
FDIST Annab vastuseks F-tõenäosuse jaotuse.
FINV Annab vastuseks F-tõenäosuse pöördjaotuse.
FISHER Annab vastuseks Fisheri teisenduse.
FISHERINV Annab vastuseks Fisheri pöördteisenduse.
FORECAST Annab vastuseks väärtuse, eeldades lineaarset trendi.
FREQUENCY Annab vastuseks andmete esinemissageduse jaotuse vertikaalse massiivina.
FTEST Annab vastuseks F-testi tulemi.
GAMMADIST Annab vastuseks gammajaotuse väärtuse.
GAMMAINV Annab vastuseks gammajaotuse jaotusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse.
GAMMALN Annab vastuseks gammafunktsiooni naturaallogaritmi (Γ(x)).
GEOMEAN Annab vastuseks geomeetrilise keskmise.
GROWTH Annab vastuseks väärtused, eeldades eksponentsiaalset trendi.
HARMEAN Annab vastuseks harmoonilise keskmise.
HYPGEOMDIST Annab vastuseks hüpergeomeetrilise jaotuse.
INTERCEPT Annab vastuseks lineaarse regressioonisirge algordinaadi.
KURT Annab vastuseks andmekogumi ekstsessi.
LARGE Annab vastuseks suuruselt k-nda väärtuse andmehulgas.
LINEST Annab vastuseks lineaarse trendi parameetrid.
LOGEST Annab vastuseks eksponentsiaalse trendi parameetrid.
LOGINV Annab vastuseks logaritmilise normaaljaotuse jaotusfunktsiooni pöördfunktsiooni.
LOGNORMDIST Annab vastuseks logaritmilise normaaljaotuse jaotusfunktsiooni.
MAX Annab vastuseks argumentide loendi suurima väärtuse.
MAXA Annab vastuseks argumentide loendi suurima väärtuse, k.a arv-, teksti- ja loogikaväärtused.
MEDIAN Annab vastuseks antud arvude mediaani.
MIN Annab vastuseks argumentide loendi väikseima väärtuse.
MINA Annab vastuseks argumentide loendi väikseima väärtuse, k.a arv-, teksti- ja loogikaväärtused.
MODE Annab vastuseks andmekogumi kõige enam esineva väärtuse.
NEGBINOMDIST Annab vastuseks negatiivse binoomjaotuse.
NORMDIST Annab vastuseks normaaljaotuse jaotusfunktsiooni.
NORMINV Annab vastuseks normaaljaotuse jaotusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse.
NORMSDIST Annab vastuseks normaliseeritud normaaljaotuse jaotusfunktsiooni väärtuse.
NORMSINV Annab vastuseks normaliseeritud normaaljaotuse jaotusfunktsiooni pöördfunktsiooni väärtuse.
PEARSON Annab vastuseks Pearsoni korrelatsioonikordaja.
PERCENTILE Annab vastuseks vahemiku väärtuste k-nda protsentiili.
PERCENTRANK Annab vastuseks väärtuse protsentuaalse asukoha andmekogumis.
PERMUT Annab vastuseks antud objektide arvu permutatsioonide arvu.
POISSON Annab vastuseks Poissoni jaotuse väärtuse.
PROB Annab vastuseks tõenäosuse, mil vahemiku väärtused on kahe piirväärtuse vahel.
QUARTILE Annab vastuseks andmekogumi kvartiili.
RANK Annab vastuseks arvu asukoha arvuloendis.
RSQ Annab vastuseks Pearsoni korrelatsioonikordaja ruudu.
SKEW Annab vastuseks jaotuse asümmeetriakordaja.
SLOPE Annab vastuseks lineaarse regressioonisirge tõusu.
SMALL Annab vastuseks väiksuselt k-nda väärtuse andmehulgas.
STANDARDIZE Annab vastuseks normaliseeritud väärtuse.
STDEV Arvutab valimi põhjal standardhälbe.
STDEVA Arvutab valimi põhjal standardhälbe, k.a arv-, teksti- ja loogikaväärtused.
STDEVP Arvutab standardhälbe kogu populatsiooni alusel.
STDEVPA Arvutab standardhälbe kogu populatsiooni alusel, k.a arv-, teksti- ja loogikaväärtused.
STEYX Annab vastuseks prognoositud y-väärtuse standardvea igale x-le regressioonis.
TDIST Annab vastuseks Studenti t-jaotuse.
TINV Annab vastuseks Studenti t-jaotuse pöördfunktsiooni väärtuse.
TREND Annab vastuseks väärtused, eeldades lineaartrendi.
TRIMMEAN Annab vastuseks andmekogumi ahendi keskväärtuse.
TTEST Annab vastuseks Studenti t-testiga seotud tõenäosuse.
VAR Annab vastuseks hinnangulise dispersiooni valimi alusel.
VARA Annab vastuseks hinnangulise dispersiooni valimi alusel, k.a arv-, teksti- ja loogikaväärtused.
VARP Arvutab dispersiooni terve populatsiooni alusel.
VARPA Arvutab dispersiooni kogu populatsiooni alusel, k.a arv-, teksti- ja loogikaväärtused.
WEIBULL Annab vastuseks Weibulli jaotuse.
ZTEST Annab vastuseks ühepoolse piiranguga z-testi tõenäosusväärtuse.

 

Allalaaditav PDF

Ülesanne