Microsoft Office Word 2016 Märgivormingud, Loendid (ülesanded)

Märgivorming

Märgivorming – määrab kirja ilme. Võimaldab kujundada ka üksikut sümbolit (tähte, numbrit, kirjavahemärki jne)
Märkide ja lõikude teisaldamiseks/kopeerimiseks ning nende omaduste (välimuse) muutmiseks ehk vormindamiseks tuleb märk/lõik märgistada (ehk selekteerida).
Selleks, et märkida:

 • märki või suvalist märgijada – lohistage hiire vasakut nuppu all hoides üle soovitud teksti (hiirekursori kuju );
 • sõna – hiire vasaku nupu topeltklõps sõnal;
 • mitut järjestikku sõna – lohistage hiire vasakut nuppu all hoides üle soovitud sõnade;
 • eraldiasetsevaid sõnu – topeltklõps sõnal, järgmis(t)e sõna(de) märgistamisel hoida all klahvi CTRL;
 • lauset – CTRL + hiireklõps lausel;
 • pilti (graafikat) – klõps pildil;
 • lõiku – hiire topeltklõps lõigu ees märkimisalal või kolmikklõps lõigul.
 • kogu dokumenti – klahvikombinatsioon CTRL + A
 • märgistuse tühistamine – klõpsake suvalisel kohal väljaspool märgitud ala.

Teksti ilmestamine pakub võimalust anda kirjutajapoolne iseloomustus sisule, tuues välja oluline ja korvata lugejani mitte jõudev miimika ja intonatsioon, hõlbustada võõrsõnade leidmist jne. Oskuslikult valitud vahendid hõlbustavad teksti vastuvõttu, eraldavad olulise jpm. Word pakub kasutajale mitmeid võimalusi teksti ilmestamiseks:

Niisiis, käsud Word 2010 on muudetud nähtavamaks ja nende hulk on viidud vastavusse nende kasutussagedusega. Kuid kuidas on need korraldatud?

Käsud on korraldatud nende põhitoimingute ümber, mida te kindlas Office’i programmis sooritate. Süsteem on järgmine. Lindile – laiale ribale, mis katab kogu akna ülaosa ja sisaldab kõiki käske – on jaotatud iga programmi põhitoimingud ning igale toimingule vastab üks menüü. Näiteks Wordis on põhitoiming kirjutamine, mistõttu on selle programmi esimese menüü Avaleht alla on koondatud kõik põhikäsud, mida teil võib dokumendi kirjutamisel tarvis minna.

Vorminduse lisamiseks vaatame gruppi Font.

Teksti vormindamiseks…

 1. Valige tekst, mida soovite vormindada.
 2. Tehke menüü Avaleht jaotises Font üks järgmistest toimingutest.
  • Klõpsake välja Fontja vali kirjatüüp
  • Klõpsake välja Fondi suurus kõrval olevat noolt  ning liigutage kursor üle fondi suuruste, mille eelvaateid näha soovite. Või klõpsake järgmisi nuppe, mis tõstavad/langetavad fondi suurust ühe võrra
  • Klõpsake nupu Teksti esiletõstuvärv kõrval olevat noolt ning liigutage kursor üle esiletõstu- ja täitevärvide, mille eelvaateid näha soovite.
  • Klõpsake nupu Fondi värv kõrval olevat noolt ning liigutage kursor üle fondi värvide, mille eelvaateid näha soovite.

 

Antud aknas on võimalik veel…

 • eemaldada vormingut
 • muuta paksuks ja kursiivi
 • allajoonida – allajoonimisel saab valida Allakriipsutuse laadide vahel, kui klikkida väikesel noolekesel nupu kõrval. Avanevast menüüst saate lisaks joonetüübile valida ka joone värvi.
 • läbikriipsutada
 • muuta täheregistrit –
  • Kui soovite suurtähestada ainult lause esimese tähe ja jätta ülejäänud tähed väiketähtedeks, klõpsake käsku Lausealguse suurtähed.
  • Kõigi tähtede väiketähtedeks muutmiseks klõpsake käsku alaregister.
  • Kõigi tähtede suurtähestamiseks klõpsake käsku ÜLAREGISTER.
  • Lause kõigi sõnade esitähtede suurtähestamiseks ja ülejäänute väiketähtedeks jätmiseks klõpsake käsku Suurtähesta Iga Sõna.
  • Kahe täheregistrivaate vahel liikumiseks (näiteks valikult Suurtähesta Iga Sõna vastupidisele sUURTÄHESTA iGA sÕNA) klõpsake käsku vASTANDREGISTER.
 • üla- ja alaindeks – lühikäsud on CTRL+SHIFT+= ja CTRL+=

Rohkem suvandeid

Juhul kui nõutud vormindamise suvandeid nuppude reas ei leidu, siis tee klikk noolel , mis avab vastava dialoogiboksi. Näiteks saate siin ülesandes nõutud märgisammu muuta.

Harjutus 3

Kopeeri laused oma dokumenti ja tee nii nagu lause ütleb

* See lause, mis siin on, tuleks kaldkirja muuta.
* Tee üleühe sõnad korraga rasvaselt.
* Jooni alla kahe punase joonega
* Joonin alla ainult selle lause sõnad!
* Joonin alla punktiirjoonega!
* Sellele reale tõmban joone peale!
* Peida see lause ära!
* See lause on tumesinist värvi
* Nende tähtede vahe on 6pt
* Siia suurtähed
* See on pisikene kiri, ainult 6 punktine
* Dokumendi kiri on alati suurusega 12
* Nr. 10 kirja kasutatakse ka tihti
* Pealkirjad on alati 16 punktilises kirjas
* Aga tõeliselt suur on 24 punktine kiri
* See on kõige suurem. (mitte maksimum)
* Muuda Font Courier New stiiliks
* Proovi Symbol stiili
* Vee keemiline valem on H2O  (muuda indeksit)
* 1 m3 = 1000000 cm3
* 32 = 9
* (a+b)2=a2+2ab+b2
* Selle lause taust…roheline 🙂

Lõik (paragraph) on tekstitöötluse põhikategooria. Ta algab kas teksti algusest või eelmise lõigu lõpust ja lõpeb, kui teksti sisestamisel on vajutatud Enter klahvile (millega kaasneb jooksva rea lõpetamine ja üleminek uuele reale).

Lõiguvorming määrab dokumendi üldvaate.

Teksti joondamine

Vasakjoonduse (left) – Teksti vasak serv on sirge, parem aga kujuneb töö käigus ja on sakiline. See aga ei tähenda, et sellist joondust ei võiks tekstis kasutada. Kuivõrd programm ei lisa sinna omalt poolt tühikuid lisaks jääb tekst meeldivalt tihe.

Tsentreeritud (centered) joondus on igati sobiv pealkirjade kujundamiseks.
Ära püüa iial ise paigutada teksti lehe keskele ise tühikuid lisades,
vaid jätab selle töö tekstitöötlusvahendite hooleks.

Paremjoondus (right) – Teksti parem serv on sirge, vasak aga kujuneb töö käigus ja on sakiline.
Kasutatakse näiteks referaadi tiitellehe vormindamisel juhendaja nime paigutamisel.

Rööpjoondus (justified) ei ole tekstiredaktoril muud võimalust, kui lisada sinna, kuhu on juba pandud tühikuid, neid veel lisaks. Kahjuks ei suuda  ta aga alati ilusat tulemust saavutada – read kipuvad jääma mõnikord liiga hõredaks, eriti siis, kui rea lõppu satub pikk sõna, mis tuleb üle viia teisele reale. Viga saab veidi parandada sobiva poolitamisega. Siiski on see joondus üks populaarsemaid. Kasutatakse referaadi sisuteksti joondamisel

Sobiva joonduse kasutamiseks tuleb osutada vastavat nuppu vormindusribal. Valitud nupp “vajub sisse”, varemvalitu “tõuseb üles”. Korraldus mõjub pooleliolevale lõigule või lõigule, kus valiku hetkel asub kursor. Mitme lõigu joonduse üheaegseks muutmiseks tuleb need lõigud enne märgistada.
Reasammu muutmine

Reasamm määrab ära lõigu tekstiridade vertikaalsuunalise vahekauguse. Vaikimisi on ridadel ühekordne samm ja lõigusamm sellest veidi suurem. Kui rida sisaldab suurt tekstimärki, pilti või valemit, suurendab Microsoft Office Word selle rea sammu.

 1. Valige lõik, mille reasammu soovite muuta.
 2. Klõpsake menüü Kodu jaotise Lõik nuppu Reasamm (Line Spacing).
 3. Selleks tehke ühte järgmistest:
  • Uue sätte rakendamiseks klõpsake reasammu soovitud väärtust. Näiteks väärtuse 2,0 klõpsamisel on reasamm kahekordne.
  • Reasammu täpsemaks määramiseks klõpsake käsku Reasammu suvandid ja seejärel valige jaotises Reasamm soovitud suvandid.

Reasammu suvandid

Ühekordne – reale mahutatakse selle suurim font ja veidi lisaruumi. Lisaruumi suurus sõltub kasutatavast fondist.

1,5 rida – reasamm on poolteist korda suurem ühekordsest reasammust.

Kahekordne – reasamm on kaks korda suurem ühekordsest reasammust.

Vähemalt – määratakse minimaalne reasamm, mis on vajalik suurima fondi või pildi paigutamiseks reale.

Täpselt – määratakse kindel reasamm, mida Microsoft Office Word ei korrigeeri.

Mitmekordne – reasamm, mis saadakse ühekordse reasammu suurendamisel või vähendamisel määratud protsendi võrra. Näiteks väärtuse 1,2 puhul suurendatakse reasammu 20% võrra.

Lõigusammu muutmine

Lõigusammu muutmiseks kliki noolenupule või klõpsake menüü Küljendus jaotise Lõik nupu Vahed enne või Vahed pärast kõrval olevat noolt ning sisestage soovitud vahe suurus. (Page Layout>Paragraph>Spacing)

 

Lõikude taandamine

Taanded määravad ära lõigu kauguse vasak- või paremveerisest. Veeriste vahel saate lõigu või lõikude rühma taanet muuta. Samuti võite luua negatiivse taande, mis tõmbab lõigu vasakveerisest väljapoole. Lisaks saate luua lõigutaande, milles taandatakse kõik read peale lõigu esirea.

Ainult lõigu esirea taandamine

 1. Klõpsake selle rea ees, mida soovite taandada.
 2. Klõpsake menüü Küljendus jaotise Lõik dialoogiboksi käivitit ning seejärel vahekaarti Taanded ja vahed.
 3. Valige jaotise Taane loendis Muud väärtus Esireataane ning seejärel valige loendis Mõõt, kui suures ulatuses soovite esirida taandada.

 

Terve lõigu vasaktaande/paremtaande suurendamine või vähendamine

1. Valige lõik, mida soovite muuta.
2. Lõigu vasaktaande muutmiseks klõpsake nooli menüü Paigutus jaotises Lõik asuva loendiboksi Vasaktaane/Paremtaane kõrval.

Sõna või lõigu varjustuse värvi muutmine

 1. Valige sõna või lõik, millele soovite varjustust rakendada.
 2. Klõpsake nupuga Kujunduse värvid avanevas menüüs värvi, mida soovite kasutada valitud osa varjustamiseks.

Vorminduse kopeerimine

Vormindust saab soovi korral ka kopeerida. Kui olete mingi osa tööst vormindanud omale meelepäraseks, siis märgistage ta ja osutage standardribal nuppu . Kui soovite kasutada seda kopeerimist vaid ühes kohas, siis üks klõps, kui mitmes, siis topeltklõps. Nupp “vajub sisse”. Märgistage see osa tööst, millele soovite anda sama vormingut. Alustades topeltklõpsuga võite valikut korrata niipalju kui vaja, kuid lõpetamiseks tuleb sel juhul osutada nuppu veelkord.

Kui näidise valiku sisse kuulus ka lõigu lõpusümbol, siis vormindatakse ka lõik ümber. Vastasel korral aga kopeeritakse vaid ilmestusvahendid.

Täpp- või numberloendi loomine

Saate olemasolevatele tekstiridadele lisada kiiresti täppe või numbreid või lasta Wordil teksti tippimisel luua loendid automaatselt.

Kui sisestate lõigu algusesse tärni või arvu 1., tuvastab Word vaikimisi, et soovite luua täpp- või numberloendi. Kui te ei soovi teksti muutmist loendiks, klõpsake kuvatavat nuppu Automaatkorrektuuri suvandid

Loendid: ühe- ja mitmetasemelised

Saate luua loendi, mis sisaldab ainult üht taset või mitmetasemelise loendi, kui soovite ühes loendis kuvada mitut loendit.

Täpp- või numberloendi loomiseks saate kasutada järgmisi valikuid.

 • Täpi- ja numbriteegi kasutamine  – saate loendites kasutada täpp- ja numberloendite vaikevorminguid, loendeid kohandada või valida täiendavad vormingud täpi- või numbriteegist.
 • Täppide ja numbrite vormindamine  – saate täppe ja numbreid vormindada loendi tekstist erinevalt. Näiteks võite klõpsata numbrit ja muuta kogu loendi numbrite värvi loendi teksti muutmata.
 • Piltide või sümbolite kasutamine  – saate dokumendi või veebilehe ilme huvitavamaks muutmiseks luua pilttäpploendi.

Otsi ja asenda

Nagu enamik kaasaegseid tekstiredaktoreid, nii pakub ka Word võimalust otsida dokumendist ette antud sümbolite rida ja vajaduse korral saab sümbolite rea asendada teisega, muuta väiketähti suurteks, muuta kirjatüüpi jne.
Sümbolite rea otsimiseks tuleb valida Avaleht>Asenda või kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+H.

 • Otsitav – Lahtrisse tuleb kirjutada sümbolite rida, mida soovitakse otsida.
 • Asendaja – Asendatav sõna

Asenda – Asendatakse leitud string ainult selles kohas.

 • Asenda kõik – Asendatakse leitud string kogu dokumendis

Lisavõimalused Rohkem

 • Tehakse vahet suurtel ja väikestel tähtedel
 • Otsitav peab olema eraldi sõna
 • Võimaldatakse kasutada metamärke ? ja *

Metamärkide kasutamine

 • Metamärgi tärn (*) abil saate otsida tervet märgijada (s*d abil otsides leiate nii “sind” kui “saialilled”).
 • Suvaline üksikmärk – näiteks tipite a?i, otsib Word sõnad “asi” ja “abi”.Tippige
 • Kui näiteks tipite <(huvi), otsib Word sõnad “huviäratav” ja “huviline”, kuid mitte “erahuvid”.
 • Kui näiteks tipite (alg)>, leiab Word sõnad “jalg” ja “puuhalg”, kuid mitte “algus”.
 • Kui näiteks tipite a[sb]i, otsib Word nii “asi” kui ka “abi”.
 • Kui näiteks tipite [b- t]ass, otsib Word sõnad “bass”, “kass” ja “tass”. Jada peab olema tõusvas järjestuses.
 • Kui näiteks tipite p[!d- p]ks, otsib Word sõnad “paks” ja “puks”, kuid mitte sõnu “peks” ega “poks”.
 • Kui näiteks tipite 10{1,3}, otsib Word nii “10”, “100” kui ka “1000”.
 • Kui näiteks tipite kal@a, otsib Word nii sõna “kala” kui ka “kalla”.

Äärised ja varjustus

Kasulik on teada, et MS Word käsitleb igat lõiku kui tabeli lahtrit. Seega saame lõigu ümber lisada piirjooned ehk äärised ja lisada taustavärvi ehk varjustust.

Kui soovite mõne lõigu või lõigud ümbritseda raamjoonega, siis märgistage nad. Raamimiseks tuleb  menüüst valida  Äärised ja varjustus.

 

Avaneb dialoogiaken, kust saab valida ainult raamjoone tüübi, stiili , värvi jne.

Kui soovite raamimise tühistada, valige Pole (None). Taustavärvi määramine toimub menüüsaki alt Varjustus (Shading).

Kahe saki vahel olev Lehekülje ääris (Page Border) aga lisab äärised kogu lehele.

Suure süvisinitsiaali loomine

Dokumendi või peatüki alguses saate uudiskirjale või kutsele tähelepanu juhtimiseks kasutada süvisinitsiaali või suurt süvisinitsiaali.

 1. Süvisinitsiaal
 2. Veerisel initsiaal

Süvainitsiaali lisamiseks…

 1. Klõpsake lõiku, mille algusesse soovite luua süvisinitsiaali. Lõik peab sisaldama teksti.
 2. Klõpsake menüü Lisa jaotise Tekst nuppu Süvisinitsiaal.
 3. Klõpsake suvandit Süvistatud või Veerisel.

Harjutus 4

* Koosta kolm loetelu (5 nime ülevalt alla)
* Esimesele lisa tavaline numberloetelu
* Teisel kasuta roomanumbreid
* Kolmandal aga vali täpploendite hulgast linnukesed

Harjutus 5

Järgmise ülesande tegemiseks läheb sul vaja seda faili jutt.txt (selle leiad koduleheküljelt)
* Ava antud fail ja kopeeri kogu tekst oma MS Word dokumenti (Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+V)
* Paranda tekstis esinevad täpitähe vead (Ctrl+H)
* Lisa tekstile pealkiri ja muuda see suurusega 16pt
* Teksti suurus 12pt
* Tekst rööpjoonda (mõlemad lõigud)
* Lisa esimese rea taane 1,5cm (taandrida)
* Reavahe 1,5
* Viimasele lausele lisa roheline taust
* Salvesta töö
* Salvesta

 

Allalaetav pdf